1. Úvod
 2. Info o nákupu
Platba a doprava

Poštovné

Za objednané zboží u nás můžete platit převodem na účet nebo dobírkou. Platba dobírkou je zpoplatněna 20 Kč, v případě nákupu nad 10.000 Kč je zdarma. Přesné ceny jednotlivých druhů dopravy naleznete v košíku po přidání objednávaného zboží. Níže naleznete nabízené možnosti dopravy:

 • Doručení Uloženkou (kurýr)
 • Doručení Českou poštou
 • Vyzvednutí v Uložence
 • Vyzvednutí na pobočce České pošty

Pro zákazníky ze Slovenské republiky jsou k dispozici následující způsoby dopravy:

 • Doručení Slovenskou poštou
 • Vyzvednutí v Uložence
 • Vyzvednutí BalíkoBOX
 • Vyzvednutí na pobočce Slovenské pošty

Akutální kurz Kč/EUR naleznete v košíku při výběru způsobu dopravy a platby)

Pokud máte zájem o osobní převzetí včetně možnosti konzultace, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.

Dodací doby

Zboží je skladem

Zboží, které máme skladem, expedujeme obvykle do 24 hodin.

Zboží není skladem

Pro zboží, které není skladem, platí údaj o dostupnosti uvedený v detailu produktu. Pokud tento údaj uveden není, budeme Vás o termínu dodání informovat e-mailem nebo telefonicky.

Jak nakupovat

Z našeho katalogu v levě části stránky si jednoduše vyberete příslušnou kategorii a v ní produkt. Kliknutím na tlačítko "Koupit", přidáte zboží do košíku. Potom můžete dále nakupovat nebo potvrdit objednávku. Do košíku se kdykoliv vrátíte pomocí odkazu v pravé horní části stránky. Jednotlivé produkty můžete z košíku odstranit kliknutím na tlačítko "Smazat". Pokud už máte v košíku požadované zboží, zvolíte způsob dopravy a zmáčknete tlačítko "Objednat". Po vyplnění osobních údajů a adresy na další stránce, objednávku odešlete tlačítkem umístěným vpravo dole.

Upozorňujeme, že odeslaná objednávka je závazná. Pro více informací čtěte, prosím, naše Obchodní podmínky.

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi f.o. Mgr. Olga Červenková, Modenská 663/5, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, IČO: 05888816, dále jen prodávající, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Zákazníkem internetového obchodu, provozovaného na adrese https://www.hobbydiag.cz, je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění platném v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném, srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

2. Objednávka

2.1 Zboží uvedené na internetovém obchodě představuje nabídku prodávajícího. Potvrzení a odeslání formuláře objednávky kupujícím je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy, na základě kterého prodávající rezervuje objednané zboží.

2.2 Na základě objednávky kupujícího prodávající zašle potvrzení, ve kterém zpravidla informuje o pravděpodobném termínu odeslání zboží kupujícímu.

2.3 Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě. Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Pokud byla např. z důvodu administrativní či technické chyby u zboží uvedena u objednaného zboží chybná cena, bude na toto kupující upozorněn emailem. Současně objednávka není považována za závaznou, dokud jí kupující nepotvrdí s aktuální cenou.

2.4 Náklady na balné a dopravu jsou uvedeny v přehledu objednávky. Kupující potvrzuje svůj souhlas se způsobem dopravy a výší balného a dopravného potvrzením a odesláním objednávky.

2.5 Pokud kupující hodlá odebrat vybrané a objednané zboží osobně, platí, že objednávka směřuje pouze k rezervaci zboží a samotná kupní smlouva je uzavírána až na místě za osobní přítomnosti kupujícího či jeho zástupce.

2.6 Kupní smlouva je uzavřena zasláním emailu s potvrzením objednávky kupujícímu, popřípadě potvrzením aktuální ceny kupujícím podle odst. 2.3. Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě uvedeném v odst. 2.5.

2.7 Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodní podmínkami.

3. Zaslání a převzetí zboží

3.1 Zboží je zasíláno způsobem zvoleným kupujícím. Přesný termín, kdy bylo zboží zasláno kupujícímu, sdělí prodávající na vyžádání kupujícímu emailem. V případě, že kupující zvolí možnost osobního převzetí, prodávající navrhne kupujícímu několik možností.

3.2 Zásilka je vypravována zásadně na adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce.

4. Platba
4.1 Kupní cena je splatná dle volby kupujícího buď předem úhradou celkové částky včetně nákladů na balné a dopravné na bankovní účet prodávajícího nebo při převzetí zboží - osobně nebo dobírkou. Prodávající není plátcem DPH.

4.2 Při bezhotovostní platbě je kupujícímu povinen uvést správný variabilní symbol, který mu byl pro transakci přidělen prodávajícím. V opačném případě prodávající nezaručuje termín dodání zboží.

5. Odstoupení od smlouvy
5.1 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. Ve stejné lhůtě je v takovém případě povinen sdělit tuto skutečnost písemně prodávajícímu a bezodkladně (ne na dobírku) zaslat na svůj náklad nepoškozené a neopotřebené zboží zpět na adresu prodávajícího. Přitom může využít vzorového formuláře.

5.2 V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu spotřebitelem.

5.3 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.

5.4 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

5.5 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči.

5.6 Kupující je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu prodávající sdělí, že objednané zboží bude odesláno kupujícímu později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné právo kupujícímu náleží, pokud je prodávající v prodlení s odesláním objednaného zboží více než dva týdny.

5.7 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží je dlouhodobě nedostupné, podstatně se změnila nákupní cena zbožím, a to nejpozději do odeslání zboží kupujícímu. Své odstoupení musí prodávající bez zbytečných odkladů sdělit kupujícímu.

5.8 Pokud kupující platně odstoupí od kupní smlouvy, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu, a to tak že ji poukáže na bankovní účet u banky v ČR určený kupujícím nebo zašle poštovní poukázkou na adresu v ČR určenou kupujícím. Úhrada podle předchozí věty musí být provedena nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím za podmínky, že byly splněny všechny povinnosti kupujícího

5.9 Další důvody k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího a prodávajícího může stanovit zákon.

6. Záruka a její uplatnění
6.1 Na dodávané spotřební zboží je poskytována spotřebiteli zákonná záruka v trvání 24 měsíců. Záruku lze uplatnit přímo u prodávajícího. Pro kupujícího podnikatele se na zboží vztahuje záruka v délce 12 měsíců. V případě reklamace je nutné zaslat zakoupené zboží včetně vyplněného reklamačního formuláře a kopie faktury zpět na adresu prodávajícího.

6.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.3 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

6.5 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.7 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.8 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.9 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6.10 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace, nejlépe prostřednictvím reklamačního formuláře a současně přiložením kopie faktury.

6.11 Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6.12 Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7. Ochrana osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Podmínky zpracování upravuje dokument o Ochraně osobních údajů.

8. Závěrečná a společná ustanovení
8.1 Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím se uskutečňuje emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky, ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8.2 Při zasílání zboží do zahraničí budou vždy konkrétní obchodní podmínky upřesněny v potvrzení objednávky prodávajícího. V takovém případě se použije obdobně ustanovení odst. 2.3.

8.3 Pokud je naplněno některé z ustanovení těchto obchodních podmínek pouze co do určité části objednávky či smlouvy, zůstávají ostatní části smluvního vztahu nedotčeny, nevylučuje-li to povaha věci.

8.5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím dále řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

8.6 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6.3.2017. Prodávající má právo kdykoliv je změnit i bez souhlasu kupujícího. Změní-li se obchodní podmínky po uzavření kupní smlouvy, má kupující právo zvolit zda použije toto nové znění či zda se bude řídit zněním platným v době uzavření kupní smlouvy. V případě volby původního znění obchodních podmínek má kupující povinnost bezodkladně písemně sdělit tuto skutečnost prodávajícímu.

Ochrana osobních údajů
 1. Provozovatel e-shopu Mgr. Olga Červenková, se sídlem Modenská 663/5, 109 00 Praha 10, IČ 05888816, vedený vedený u Živnostenského odboruÚřadu městské části Praha 15 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565
  • Uloženka s.r.o., IČO 24299162, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 193628

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@hobbydiag.cz.

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.hobbydiag.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
   • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a vrácení zboží se řídí obchodními podmínkami, zveřejněnými na našich stránkách. Níže naleznete postupy, jejichž dodržení nám umožní vyřídit Vaši reklamaci, případně vrácení zboží, co nejrychleji.

Vrácení zboží

Zákazník (nepodnikatel) má právo na vrácení zboží bez uvedení důvodu ve 14-denní lhůtě. V tomto případě doporučujeme zaslat zboží tak, jak Vám bylo doručeno, zpět na naši adresu. Pro co nejrychlejší vyřízení přiložte, prosím, i Vaše vyjádření - především tedy písemné odstoupení od smlouvy a číslo účtu, na který si přejete vrátit peníze. Lhůta pro vyřízení je 14 dní. Pro vrácení plné kupní ceny zboží musí být bez jakýchkoliv známek používání a v původním obalu. Spotřebitel může využít vzorového formuláře.

Reklamace

V případě reklamace zašlete reklamované zboží zpět na naši adresu spolu s vyplněným reklamačním formulářem, který naleznete ZDE.

Zpětný odběr

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 


Symbol 1Symbol 2

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
 • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
 • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.


Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

Typ baterie

Běžné označení

Velikost

Příklady užití

Správné odložení

Alkalické

Alkalické, Alkaline,
AlMn

AAA, AA,
C, D, 6V,
9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
kouřové alarmy, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

 

Knoflíkové

Alkalické, lithiové,
rtuťové, stříbrné,
zinkovzduchové

Velikost se
různí

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

Zinkouhlíkové

Classic, Heavy Duty,
Power Cell

AAA, AA,
C, D, 6V,
9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
kouřové alarmy, dálkové ovladače,
přenosná rádia, otevírání vrat

Místo zpětného odběru

Lithiové

Lithium, Lithium Ion,
Li-Ion

Velikost se
různí

Laptopy, mobilní telefony, digitální
kamery, mp3 přehrávače

Místo zpětného odběru

Nikl-kadmiové

Ni-Cd

Velikost se
různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
telefony, vysílačky

Místo zpětného odběru

Nikl-

metalhydridové

NiMH, Ni-Hydride

Velikost se
různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
telefony, vysílačky

Místo zpětného odběru

Olověné

SLA, gelové

2V, 6V,
12V

UPS, kolečková křesla, terénní vozidla,
vodní skútry

Místo zpětného odběru

Olověné

Autobaterie

6V, 12V

Automobily

Místo zpětného odběru

Rtuťové

Rtuťové, Hg, HgO

Velikost se
různí

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

Stříbrné

Stříbrné, AgO

Velikost se
různí

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz